ID
PWD
 
 
ดาวน์โหลด
1 รายชื่อนักกีฬา กศน.เกมส์ (กรอกทุกสี : บาสโลป / กรีฑา / กีฬาพื้นบ้าน) (กรอกเฉพาะสีที่เข้าชิง และที่ 3 : เปตอง / ฟุตบอล / แชร์บอล / วอลเลย์บอล) 
2 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560

 
3 รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
4 ข้อมูลทะเบียนและผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ปี 2560 
5 แบบฟอร์ม รายงานเข้าสอบ-ขาดสอบ 
6 แบบนิเทศ กศน.(เพิ่เมติม) 
7 เอกสารการนิเทศ
8 การจัดการเรียนรู้รายบุคคล
9 ป้ายประชาสัมพันธ์ การบริจาคเลือด
10 คู่มือการประเมิน และข้อมูลบันทึกระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.
11 คู่มือโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2559
12 แก้ไข แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประวัติศาสตร์ชาติไทย(แม่ทะ)
13 <คู่มือโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ>
14 แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุมประวัติศาสตร์ชาติไทย(รายอำเภอ)
15 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th