ID
PWD
 
 
 
  รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  วันที่  30/11/2560
 


รายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th