ID
PWD
 
 
 
     

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 /2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 6/07/2560
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง ด้านวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง ด้านการสัมภาษณ์
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 
การบันทึกภาพวิดีโอและสัมภาษณ์ปราชญ์เกษตรจังหวัดลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมหารือร่วมกับ "กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร บ้านไผ่แพะ ต.เมืองมาย" อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561   
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
อ่านรายละเอียด..
หารือแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน บ่านไผ่แพะ และบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม   
อ่านรายละเอียด..
     
 
โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ -- มิถุนายน 2561  
แบบรายงาน สงป. 301 302 --สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มิถุนายน 2561 
เอกสารประกอบการประชุม DMIS61 --12 ก.พ. 2561 
     
 
 

ประกวดราคาจ้างทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนด้านตะวันออกของ Main Diversion จำนวน 1 งาน (1200117951) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมทางขับ สาย D ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อPlotter Designjet A0 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างงานปฐมนิเทศ คพข. เพื่อให้ความรู้ทั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 รายการค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Diagnostic Ultrasound Machine) ชนิด Color Doppler จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหานคร - จังหวัดเชียงราย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบ Automatic Interfacial Tension Meter จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.) เครื่องทดสอบ Automatic Interfacial Tension Meter 2.) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องทดสอบ Automatic Interfacial Tension Meter (งานเลขที่ หจงส. (ซ.) 21/2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
 
 
`
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th