ID
PWD
 
 
 
     

  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มงานบริหารการเงินและทรัพย์สิน
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 /2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 6/07/2560
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561

 

 
การบันทึกภาพวิดีโอและสัมภาษณ์ปราชญ์เกษตรจังหวัดลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมหารือร่วมกับ "กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร บ้านไผ่แพะ ต.เมืองมาย" อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561   
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
อ่านรายละเอียด..
หารือแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน บ่านไผ่แพะ และบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม   
อ่านรายละเอียด..
     
 
โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่นวันที่ 9 เมษายน 2561  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการศึกษาของสำนักงาน กศน. สำหรับผู้รับบริการ -- สิงหาคม 2561  
แบบรายงาน สงป. 301 302 --สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สิงหาคม 2561 
เอกสารประกอบการประชุม DMIS61 --12 ก.พ. 2561 
     
 
 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\nfecenter\home.php on line 1660
 
 
 
 
`
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th